CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
logo

Gói thầu số 09: Xây dựng + thiết bị nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Nam Thái và mở rộng tuyến ống hệ thống cấp nước liên xã huyện An Biên

0983 863696